Kishu Shimpaku in a pot by potter Lynn August.  Call us for pricing!

Kishu Shimpaku Shohin #64